O projektu

U naučnim, istraživačkim i predstavljačkim formama genocid nad Bošnjacima dosad je parcijalno tretiran, ali sav taj materijal nikada nije umrežen pod jedan krov. Jevreji su tako sve materijale o holokaustu stručno obradili i klasificirali pod krovom Muzeja „Jad Vašem", odakle su i podsticali multidisciplinarna istraživanja i predstavljanja holokausta. Budući da bi za izgradnju Muzeja genocida nad Bošnjacima bila potrebna i politička volja, a i pozamašna finansijska sredstva, kao rješenje se nudi medij virtuelnog muzeja, kao najsavremenija predstavljačka forma. Virtualni muzej genocida nad Bošnjacima ima za cilj da kroz online multimedijalnu prezentaciju predstavi korisnicima Interneta dokumente o kontinuitetu genocida nad Bošnjacima. Muzej se sastoji od interaktivnih digitalnih priča o pojedinim etapama genocida, kao i pojedinačnim događajima u kombinaciji sa digitaliziranim svjedočenjima, dokumentima I zapisima o tim događajima. Online prezentacija se može prilagoditi i on-site prezentaciji u fizičkom prostoru u kojoj bi se digitalni sadržaj prikazao na touch screen interaktivnom displeju.

Projektni tim:

I faza

Scenario i režija – Fatmir Alispahić

Historijski izvori – Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Prikupljanje fotografija I dokumenata – Merisa Karovic-Babić

Prevod na engleski jezik – Agencija za pružanje jezičkih usluga Diwan

Muzika – Adnan Mušanović

Naracija – Kenan Alagić

Glumica – Emina Goletić

Snimatelj – Jasmin Jatić Stručni consultant – Ahmed Imamović

Compositing digitalnih priča – Selma Rizvić

Web dizajn – Aida Sadžak

Tehnička koordinacija projekta – Selma Rizvić, Udruženje Digi.ba

Zahvaljujemo se dobrim ljudima koji su bez nadoknade dali na raspolaganje studijsku opremu za snimanje i postprodukciju.

II faza

Autori koncepta - Fatmir Alispahić i Selma Rizvić

Prikupljanje podataka i izvora, promocija i prezentacija projekta - mr Fatmir Alispahić

Grafički dizajn, montaža i postprodukcija - Selma Rizvić

Web dizajn - Aida Sadžak Tehnička administracija - Reuf Kapidžić, Udruženje Digi.ba

Prevod na engleski jezik - Agencija za pružanje jezičkih usluga Diwan

Izvori i literatura:

Izvori: ICTY (Presude i dokazni materijali)

Arhiv Bosne i Hercegovine, Fonoteka, Četnički zločini 1941-1945.

Literatura:

1. Bandžović Safet, Iseljavanje Bošnjaka u Tursku, Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2006.

2. Bojić Mehmedalija, Uzroci genocida u Bosni, Sarajevo: El Kalem, 2001.

3. Čekić Smail, Historija genocida nad Bošnjacima, Sarajevo: Muzej genocida, 1997.

4. Čekić Smail, Genocid nad Bošnjacima u Drugom svjetskom ratu: dokumenti, Sarajevo: Udruženje Muslimana za antigenocidne aktivnosti, 1996.

5. Dedijer Vladimir – Miletić Antun, Genocid nad Muslimanima 1941-1945: Zbornik svjedočenja i dokumenata, Sarajevo: Svjetlost, 1990.

6. Filandra Šaćir, Bošnjačka politika u XX stoljeću, Sarajevo: Sejratija, 1998.

7. Imamović Mustafa, Kontinuitet genocida nad Bošnjacima, u: Genocid u Bosni i Hercegovini 1991-1995, zbornik radova međunarodnog kongresa za dokumentaciju genocida u Bosni i Hercegovini 1991-1995, održanog u Bonu od 31. augusta do 4. septembra 1995, Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava; Göttingen: Gesellschaft für bedrohte Völker – International, Kuala Lumpur: Human Rights Group for Bosnia, 1997.

8. Imamović Mustafa – Hrelja Kemal – Purivatra Atif, Ekonomski genocid nad Muslimanima, Sarajevo: Udruženje Muslimana za antigenocidne aktivnosti,

9. Hadžijahić Muhamed, Od tradicije do identiteta, Zagreb, 1990.

10. Hurem Rasim, Ideja i praksa borbe za “Veliku Srbiju” u 19. i 20. stoljeću, u: Genocid u Bosni i Hercegovini 1991-1995, Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava; Göttingen: Gesellschaft für bedrohte Völker – International, Kuala Lumpur: Human Rights Group for Bosnia, 1997.

11. Tabeau Ewa, Rat u brojkama: demografski gubici u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 1999. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava, 2009.

12. Šarić Sabahudin, Velikosrpska ideologija, Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava; Naučnoistraživački institute “Ibn Sina”, 2010.

13. Čekić Smail, Genocid nad Bošnjacima u Drugom svjetskom ratu: dokumenti, Sarajevo: Udruženje Muslimana za antigenocidne aktivnosti, 1996.

14. Keleštura Mensud, “Četnički pokret u Bosni i Hercegovini 1941-1945, Zenica: Divit, 1999.

15. Rastoder Šerbo, “Kad su vakat kaljali insani: Šahovići 1924”, Podgorica: Almanah, 2011.

16. Šarkinović Hamdija, “Bošnjaci od načertanija do memorandum”, Podgorica: Matica Bošnjaka Crne Gore, 2012.

17. Šehić Zijad –Ibrahim Tepić, “Povijesni atlas Bosne I Hercegovine: Bosna i Hercegovina na geografskim i historijskim kartama”, Sarajevo: Sejtarija, 2002.

Kontakt

Donatori

I faza projekta (abecednim redom):
 • Beganović Sabahudin
 • Bektić Halida
 • Dedić Aida
 • Demirović Halid i Nihadeta
 • Gluhotić Senad
 • Hadžisejfić Jasmina
 • Hajdarević Meho
 • Isić Bedija
 • Jusufović Raza i Muharem
 • Kovačević Jasmina
 • Luković Šemso
 • Mašić Meho i Izeta
 • Mrkulić Zufer
 • Muftić Azra
 • Pratušić Mustafa
 • Sejdić Haris
 • Selmanović Samir
 • Smajić Senada
 • Suljić Rasim

II faza projekta

Realizirana pod pokroviteljstvom predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine Melike  Mahmutbegović.